Informację o ochronie prywatności oraz o plikach cookies

INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI ORAZ O PLIKACH COOKIES


Wstęp

Niniejsza „Informacja o ochronie prywatności oraz o plikach cookies” [dalej: „Informacja”] określa zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych, które to dane mogą być gromadzone podczas korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego prowadzonego w domenie „piramida.szczecin.pl” [dalej: „Serwis”].

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stanisław Sobczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Piramida F. U. H. Stanisław Sobczyk”, (adres: ul. Welecka 10A, 72 – 006 Mierzyn, posiadający NIP: 9550009459, o numerze REGON: 810756691 [dalej: „Administrator” lub „Piramida”].

Chcąc uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem – w formie e-mailowej (adres: bok@piramida.szczecin.pl) lub osobiście.

Kontakt

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Skorzystanie z takiego sposobu kontaktu wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Możecie Państwo podać również inne dane w celu ułatwienia kontaktu. Podanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne, choć konieczne do udzielenia odpowiedzi.

Dane osobowe, o których mowa powyżej, są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie (oraz prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji); podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora w postaci komunikacji z potencjalnymi klientami, a jeżeli ma to zastosowanie – niezbędność do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy.

Nowa oferta administratora

Administrator zapewnia możliwość okresowego informowania klientów o nowościach w swojej ofercie i atrakcyjnych okazjach cenowych (Newsletter). Skorzystanie z Newslettera wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Państwem i przekazania informacji o ofercie. Możecie Państwo podać również inne dane w celu ułatwienia kontaktu. Podanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Dane osobowe, o których mowa powyżej są przetwarzane w celu okresowego informowania o nowościach w ofercie Administratora i atrakcyjnych okazjach cenowych; podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda.

Informujemy, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt e-mailowy z Administratorem (bok@piramida.szczecin.pl). Będziemy przetwarzać Państwa dane dopóki zgoda nie zostanie wycofana. Niemniej jednak, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Inne przypadki

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:

– przechowywanie danych w celu zapewnienia rozliczalności (wykazanie spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa) oraz

– ochrona praw Administratora (w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi).

Dodatkowo, przepisy prawa mogą wymagać od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych  i rachunkowych.

Zgoda

Informujemy, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt e-mailowy z Administratorem (bok@piramida.pl). Będziemy przetwarzać Państwa dane dopóki zgoda nie zostanie wycofana. Niemniej jednak, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pliki cookies

Serwis zapisuje na Państwa komputerze tzw. pliki cookie.

Dzięki plikom cookie, Administrator wie jak wielu użytkowników zagląda do Serwisu, co konkretnie czytają, a także co pomijają.

Pliki cookies mogą jednak zawierać informacje, które kwalifikują się jako dane osobowe.

Informacje zebrane z plików cookies, które zostały zapisane na Państwa urządzeniu, a które to informacje kwalifikują się jako dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora oraz zaufanych partnerów Administratora.

Jeżeli uważacie Państwo, że obecność plików cookie narusza Państwa prywatność, w każdej chwili można je wyłączyć – zarówno dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z przeglądarki (proszę przy tym pamiętać, że może to skutkować brakiem możliwości działania wybranych funkcjonalności stron internetowych).

Google Analytics

Serwis korzysta z usługi „Google Analytics“ świadczonej przez Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie (Irlandia) [dalej: „Google”] do analizy sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników – aby lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników i zoptymalizować Serwis i doświadczenie naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na których stronach, które linki wybierają, co użytkownicy robią, co lubią, a czego nie, etc.). Stanowi to prawnie uzasadniony interes Administratora, a zarazem cel zbierania i przetwarzania. W ten sposób zbierane są dane o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeniach (w szczególności adres IP urządzenia, rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, położenie geograficzne, preferowany język używany do wyświetlania Serwisu).

Usługa korzysta z plików cookie: plików tekstowych przechowywanych na urządzeniu użytkownika. Informacje zebrane przez pliki cookie są zazwyczaj wysyłane na serwer Google i tam przechowywane.

W naszym imieniu Google korzysta z tych informacji, by analizować korzystanie z witryny przez użytkownika, tworzyć raporty dotyczące aktywności w witrynie oraz świadczyć inne usługi dotyczące korzystania z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika za pośrednictwem Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Macie Państwo możliwość zapobieżenia przechowywaniu plików cookie na swoim urządzeniu poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ponadto, możecie Państwo użyć wtyczki do przeglądarki, aby uniemożliwić przesyłanie informacji zebranych przez pliki cookie (łącznie z adresem IP) do Google i korzystanie z nich przez Google. Poniższe łącze przekierowuje do odpowiedniej wtyczki:

tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Więcej informacji na temat sposobu korzystania przez Google z danych użytkownika można znaleźć na stronie:

support.google.com/analytics/answer/6004245.

Czy pozyskujemy dane od dzieci?

Nasze usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia i świadomie nie pozyskujemy informacji na ich temat. Jeśli Administrator stwierdzi, że osoba poniżej 16 roku życia dostarczyła Administratorowi swoje dane osobowe, natychmiast je usuniemy.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres, przez który Administrator przetwarza dane zależny jest od celu, w jakim Państwa dane zostały zebrane:

Informacje zebrane z plików cookies, które mogą kwalifikować się jako dane osobowe będziemy przetwarzać maksymalnie przez okres 3 lat od daty ich zebrania.

Dane zebrane w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie będą przetwarzane do czasu jego obsługi.

Niezależnie od powyższego, w celu rozliczalności tj. wykazania przestrzegania przez Administratora przepisów o ochronie danych osobowych będziemy przechowywać Państwa dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Okres przetwarzania danych może być również przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń (lub obrony przed takowymi).

Uprawnienia użytkownika

Zapewniamy spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.: prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W jakich sytuacjach można się sprzeciwić wobec przetwarzania danych?

Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

– przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźliście,

– Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione zaufanym partnerom Administratora, którzy wspomagają nas w jak najlepszej obsłudze klienta. Są to: dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych (w tym hosting), dostawcy programów, narzędzi oraz aplikacji wspomagających pracę biurową (w tym współpracę z klientem), osoby i podmioty, które wykonują usługi prawne, księgowe, rachunkowe lub audytowe, osoby i podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług lub umowy o współpracę, a także osoby i podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi serwisowe.

Przekazywanie danych poza Unię Europejską

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską. W przypadku braku  decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, Państwa dane mogą zostać przekazane wyłącznie, gdy zapewnione zostaną odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą oraz skuteczne środki ochrony prawnej. Odpowiednie zabezpieczenia zapewniane są w szczególności za pomocą: standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez: (1) Komisję Europejską albo (2) organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać względem Państwa jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie na Państwa wpływać.

Organ nadzoru

Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).