Informacje dla konsumentów oraz Regulamin strony internetowej


Rozdział I – Informacje dla konsumentów

§ 1 Dane identyfikujące

1. Właścicielem strony internetowej www.piramida.szczecin.pl jest Piramida F.U.H. Stanisław Sobczyk (zw. dalej Piramida) prowadzący działalność gospodarczą przy ul. Weleckiej 10A, 72-006 Mierzyn, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, numer NIP: 955-000-94-59.

2. Piramida prowadzi sprzedaż materiałów budowlanych oraz zawiera umowy dotyczące świadczenia usług budowlanych przy ul. Weleckiej 10A w Mierzynie. Usługi budowlane mogą być świadczone na terenie całej Polski po wcześniejszym zawarciu umowy z konsumentem. Przykładowy asortyment sprzedawanych towarów oraz przykładowy zakres aktualnie świadczonych usług dostępny jest na stronie internetowej www.piramida.szczecin.pl.

3. Kontakt telefoniczny z Piramidą możliwy jest pod numerami telefonów: 91 46 24 400, 91 46 24 229, 697 787 848.

§ 2 Cena

1. Cena sprzedawanych materiałów budowlanych uwidoczniona jest w miejscu ich sprzedaży tj. przy ul. Weleckiej 10A w Mierzynie. Odnośnie świadczonych usług – z uwagi na ich charakter - ich cena jest ustalana każdorazowo z klientem (konsumentem) Piramidy.

2. Informacje o sprzedawanych materiałach budowlanych oraz usługach budowlanych świadczonych przez Piramidę, które są dostępne na stronie internetowej www.piramida.szczecin.pl - nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.) ale stanowią zaproszenie do składania ofert.

§ 3 Sposób i termin spełnienia świadczenia oraz procedura reklamacyjna

1. Zakupiony przez konsumenta towar zostanie mu wydany nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia umowy, chyba, że Strony w umowie postanowią inaczej. 2. Usługi budowlane realizowane przez Piramidę wykonywane są w sposób ustalony z konsumentem z uwzględnieniem wiedzy i doświadczenia Piramidy oraz profesjonalnego charakteru świadczonych usług. Termin spełnienia usług budowanych ustalany jest każdorazowo z konsumentem.

3. Reklamacje z tytułu wad sprzedawanych materiałów budowlanych oraz związanych z wykonaniem usług budowlanych konsument może składać przy ul. Weleckiej 10A w Mierzynie. Uprawnienia konsumenta oraz terminy rozpatrzenia reklamacji określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym przede wszystkim ustawa o prawach konsumenta oraz Kodeks Cywilny.

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji konsument zostanie poinformowany w sposób ustalony z Piramidą w momencie składania reklamacji.

§ 4 Pozostałe informacje

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Informacji zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, w tym również w zakresie odpowiedzialności Piramidy za jakość świadczenia.

2. Piramida nie świadczy żadnych usług posprzedażowych i nie udziela gwarancji świadczonych usług, chyba, że w konkretnym przypadku Piramida postanowi inaczej.

Rozdział II – Regulamin strony internetowej

§ 5 Cel Strony internetowej

1. Strona internetowa www.piramida.szczecin.pl (zw. dalej Stroną internetową) służy do zaprezentowania firmy Piramida w Internecie oraz przedstawienia zakresu asortymentu oraz świadczonych usług przez Piramidę w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. Weleckiej 10A w Mierzynie.

2. Piramida nie świadczy Użytkownikom jakichkolwiek usług za pośrednictwem Strony internetowej.

§ 6 Akceptacja postanowień Regulaminu 1. Użytkownikiem jest każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Strony internetowej.

2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu oraz, jeżeli są konsumentami - z Informacją dla konsumentów. Korzystając ze Strony internetowej w jakikolwiek sposób Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 7 Dostępność Strony internetowej

Dostęp do Strony internetowej jest możliwy z każdego urządzenia mającego dostęp do Internetu, najlepiej za pomocą najnowszej przeglądarki.

§ 8 Obowiązki użytkowników

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony internetowej zgodnie z :

obowiązującymi przepisami prawa,
normami społecznymi i obyczajowymi,
postanowieniami niniejszego Regulaminu,
zasadami współżycia społecznego w Internecie,
a w szczególności do nie naruszania praw, w szczególności osobistych i majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich oraz nie dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Strony internetowej.

§ 9 Prawa autorskie

1. Wszelkie materiały (w tym przede wszystkim artykuły, zdjęcia, filmy i inne utwory w rozumieniu prawa autorskiego, a także znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie na Stronie internetowej) podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych , ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz w Kodeksie Cywilnym.

2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych na Stronie internetowej przysługują Piramidzie. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim prezentowane one są na Stronie internetowej na podstawie stosownych umów lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych na Stronie internetowej Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

4. Bez uprzedniej zgody Piramidy Użytkownicy mogą korzystać ze Strony internetowej oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:
zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Strony internetowej lub jej części lub utworów zamieszczonych na Stronie internetowej lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

§ 10 Wyłączenie odpowiedzialności

1. Piramida nie odpowiada za treści artykułów dostępnych na Stronie Internetowej w zakresie w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakichkolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na Stronie internetowej.

2. Ponadto Piramida ani autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:
sposób, w jaki Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
informacje pobrane z Internetu, w szczególności ze Strony internetowej, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników.

§ 11 Odesłania do innych stron internetowych

Na Stronie internetowej mogą być umieszczane linki otwierające strony internetowe należące i zarządzane przez osoby trzecie. Odesłania otwierają się w nowej karcie przeglądarki. Piramida nie odpowiada za dostępność i jakość tych stron oraz treści w nich zamieszczone.

§12 Dane osobowe i Polityka cookies

1. Piramida nie przetwarza w żaden sposób danych osobowych Użytkowników. Strona Internetowa korzysta z usług Google Analytics co może powodować, że podmiot za nią odpowiedzialny (Google Inc.) za pośrednictwem Strony Internetowej może przetwarzać dane osobowe Użytkowników. W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Google Inc. prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Google.

2. Ponadto na stronie Internetowej zainstalowana jest wtyczka społecznościowa Facebook, która może powodować, że podmiot za nią odpowiedzialny (Facebook Inc.) za pośrednictwem Strony Internetowej może przetwarzać dane osobowe Użytkowników. W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Google Inc. prosimy o zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi przewarzania danych osobowych Facebook.

3. Oprócz powyższego Strona Internetowa korzysta z cookies, a więc niewielkich informacji tekstowych, przechowywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartphonie). Więcej informacji o cookies dostępne jest na stronie: Polityka cookies.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany.

2. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony internetowej po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania ze Strony internetowej.

3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na Stronie internetowej.